Обнародвано е обявление за ПУП – ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ на местностите „Речни лозя” и „Пъстрогорски” в землището на Свиленград

Община Свиленград съобщава на заинтересованите собственици на имоти, че на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ в Държавен вестник - бр.27 от 05.04.2016 г. е обнародвано обявление за изработен ПУП – ПУР /подробен устройствен план – план за улична регулация/ на местност „Речни лозя” и местност „Пъстрогорски” в землището на гр. Свиленград.
Проектът е изложен в сградата на общината, стая 214, и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите собственици на имоти могат да направят писмени възражения и предложения пред Кмета на Община Свиленград в едномесечен срок от датата на обявяване в Д.В.
https://www.livechatalternative.com/