Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Главен архитект

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
/чл.21 от НПКДС/


За длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
В административно звено: ОТДЕЛ„УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед№841 от 15.04.2016г. на Кмета на община Свиленград, допуска до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ в Общинска администрация – Свиленград кандидата:
арх. АНАСТАС ВАЛЕНТИНОВ КАРЧЕВ

Не допуска до участие в конкурса за длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ, в Общинска администрация – Свиленград, кандидатите: Няма не допуснати кандидати.

Допуснатият кандидат следва да се яви на тест на 03.05.2016г. /вторник/ от 09,30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, ст.320

На основание чл.25, ал.3 от НПКДС комисията единодушно

Р Е Ш И

Резултатът получен от кандидатите при провеждане на теста да се умножава с коефициент 5, а резултатът от интервюто да се умножи с коефициент 3.

На основание чл.25, ал.4 от НПКДС комисията единодушно

Р Е Ш И

Продължителността на теста да бъде два часа, а на интервюто до един час, като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.


Председател:
/подпис/
https://www.livechatalternative.com/