Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Юрисконсулт

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
СПИСЪК
на допуснатите и недопуснатите кандидати
/чл.21 от НПКДС/

За длъжността ЮРИСКОНСУЛТ
В административно звено: Дирекция „Бюджет и финанси, административно и информационно обслужване”, Отдел „Човешки ресурси, административно и информационно обслужване”
Въз основа на решението по чл.20, ал.3 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, конкурсната комисия назначена със Заповед№842 от 15.04.2016г. на Кмета на община Свиленград, допуска до участие в конкурса за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ в Общинска администрация – Свиленград кандидатите:
МАРИЯН НЕНКОВ ДЕРВЕНКОВ
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ПАНАЙОТОВА
ПЕТЯ ПЕТРОВА ХАДЖИЕВА
МИЛЕН ЖИВКОВ КИТИН
ЖИВКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
Не допуска до участие в конкурса за длъжността ЮРИСКОНСУЛТ, в Общинска администрация – Свиленград, кандидатите: Няма недопуснати кандидати.
Допуснатите кандидати следва да се явят на тест на 04.05.2016г. /сряда/ от 09,00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, малката зала в ОбА.

На основание чл.25, ал.3 от НПКДС комисията единодушно

Р Е Ш И

Резултатът получен от кандидатите при провеждане на теста да се умножава с коефициент 5, а резултатът от интервюто да се умножи с коефициент 3.

На основание чл.25, ал.4 от НПКДС комисията единодушно

Р Е Ш И

Продължителността на теста да бъде два часа, а на интервюто до един час, като началото и краят се обявяват от председателя на комисията.


Председател:
/подпис/
https://www.livechatalternative.com/