Сайтът е в процес на обновяване!

Съобщение за публикуван проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград

Община Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че е изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Свиленград-www.svilengrad.bg, в раздел „Общински съвет” - „Проекти на нормативни документи”, Проект на Наредба №11 за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Свиленград.
Проектът е публикуван на 08.08.2019г., придружен с мотиви за приемане на наредбата.
Съгласно чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ и във връзка с чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, всички заинтересовани лица могат да подават предложения и становища по предложения проект в 30 – дневен срок, считано от датата на публикуване /от08.08.2019г. до 09.09.2019г. - включително/, в Центъра за информация и услуги на гражданите, находящ се на първи етаж в сградата на Община Свиленград в рамките на работното време, от 08.30 до 17.30 часа, както и на email: [email protected]