Сайтът е в процес на обновяване!

От 01.09.2019г. започва прием на документи в офис на ул. “Бурденис”№2 по механизма лична помощ по Закона за лична помощ

Съобщение
От 01.09.2019г. започва прием на документи в офис на ул. “Бурденис”№2 по механизма лична помощ по Закона за лична помощ

ВКЛЮЧВАНЕ В МЕХАНИЗМА ЛИЧНА ПОМОЩ ПО ЗАКОНА ЗА ЛИЧНАТА ПОМОЩ

Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са:

• Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;
• Децата без право на чужда помощ с опредени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.


Необходими документи за включване и предоставяне на механизма лична помощ по закона за личната помощ


• Човек с увреждане, който иска да му бъде предоставена лична помощ подава лично, чрез упълномощено от него лице или чрез законен представител следните документи:

• Заявление-декларация по образец, съгласно приложение №1 към чл.2, ал.2 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019г. за включване в механизма лична помощ;

• Документ за самоличност (за справка);
• Направление за ползване на механизма лична помощ, с определен брой часове месечно, издадено от съответната Дирекция „Социално подпомагане“.

Заявлението- декларация по чл.13, ал.1 от Закона за личната помощ за включване в механизма лична помощ, заедно с приложените към него документи, се подават до Кмета на общината по настоящия адрес на лицето с увреждане.


Необходими документи за включване и предоставяне на механизма лична помощ

Лицата, желаещи да бъдат назначени като асистенти за предоставяне на механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ, следва да отговарят на следните изисквания:
• Да не са поставени под запрещение;

• Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие на ползвател на лична помощ

Необходими документи за заемане на длъжността:

• Заявление–декларация по образец, съгласно приложение №4 към чл.6, ал.3 от Наредба №РД-07-7 от 28 юни 2019 г. за включване в механизма лична помощ, подадено до Кмета на съответната община;
• Автобиография;
• Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация че няма сключен трудов договор;
• Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие по отношение на ползвател на лична помощ;
• Декларация за съгласие за предоставяне, обработване и съхранение на лични данни, във връзка с изпълнение на механизма лична помощ.

• Документ за самоличност, който се връща веднага;

• Документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен, когато такива се изискват за длъжността или работата, за която лицето кандидатства. Копие от документа се съхранява в трудовото досие на работника или служителя.

• Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца


• Разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършили 16 г., или е на възраст от 16 до 18 г.

 

Необходими документи