Сайтът е в процес на обновяване!

С първа копка стартираха строително-монтажни дейности на яз.„Келанджика” по проект на община Свиленград за превенция и управление на риска от наводнения

С първа копка стартираха строително-монтажни дейности на яз.„Келанджика” по проект на община Свиленград за превенция и управление на риска от наводнения

Официална церемония „Първа копка” за стартиране на строително-монтажни дейности се проведе на 11.10.2019 г. на стената на язовир „Келанджика”, в землището на село Димитровче, община Свиленград. Събитието е по проект на община Свиленград „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”. Начало на строително-монтажните работи на обект ”Ремонт и възстановяване на изправното експлоатационно състояние на язовир ”Келанджика” даде ръководителят на екипа по проекта – Христина Николова, с разбиване на бутилка шампанско.
С официалната церемония започнаха строително-монтажните дейности, които включват:
- реконструкция и възстановяване на преливника на язовира;
- ремонт и реконструкция на основен изпускател;
- извършване на възстановителни дейности на било стена;
- изграждане на контролно-измервателна система /КИС/;
- почистване на участък от 500 м след язовирната стена.
Договорът за изпълнение на строителството е възложен на фирма „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД и е на стойност 553 816,44лв. без ДДС и без включени непредвидени разходи. Строителен надзор на обекта ще бъде упражняван от фирма „ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД.
След изпълнението на строително-монтажните работи ще се подобри техническото състояние на яз.”Келанджика” и прилежащите му съоръжения и ще бъде осигурено привеждането им към изискванията на действащата нормативна уредба.
С реализирането на проекта ще се постигне основната цел - превенция и управление на риска от наводнения на населените места по поречието на реките Келанджика, Левченска и Марица, опазване живота на хората и защита на стратегическите инфраструктурни обекти АМ ”Марица” и ГКПП „Капитан Андреево”.
Гости на церемонията бяха кметът на община Свиленград – инж. Георги Манолов, заместник-кметът – Мария Костадинова, кметът на село Димитровче – Атанас Стефанов, както и представители на Общинска администрация – Свиленград, Районна служба пожарна безопасност и защита на населението, Доброволческия отряд към община Свиленград, клуб „Млад природолюбител” към СУ „Д-р Петър Берон”, природозащитната организация „Зелени Балкани”, медии, жители на село Димитровче.
Проектът „Въвеждане на мерки за превенция и управление на риска от наводнения на яз.”Келанджика”, Договор №BG16M1OP002-4.004-0006-C01, е финансиран от ОП „Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура BG16M1OP002-4.004 ”Mерки за въвеждане на решения за превенция и управление на риска от наводнения”, приоритетна ос 4 ”Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища”. Бенефициент е община Свиленград. Асоцииран партньор е Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към МВР.
В рамките на проекта се изпълняват и следните основни дейности:
- изготвяне на работен проект и осъществяване на авторски надзор;
- упражняване на строителен надзор на обекта;
- изграждане на оповестителна и сиренно-оповестителна система;
- организация и управление на проекта;
- мерки за информация и комуникация.