Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Вангелова Лечева и др. – заинтересована страна, че е изготвен…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Вангелова Лечева и др. – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 476001, находящ се в землището на гр. Свиленград, м.”Лозенски път”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

13.04.2009 г.