Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Валентин Цветанов Станчев – заинтересована страна, заповед №266/10.03.2009 г. за одобряване…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Валентин Цветанов Станчев – заинтересована страна, заповед №266/10.03.2009 г. за одобряване изменение на ПУП – ПР на УПИ V-107, кв. 12 по регулационния план на с.Генералово. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд – гр. Хасково чрез Община Свиленград.

13.04.2009 г.