Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Оникова Маркова – заинтересована страна, заповед № 265/10.03.2009 г. на…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Анастасия Оникова Маркова – заинтересована страна, заповед № 265/10.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване изменение на ПУП – план за застрояване на УПИ V-943 и УПИ ІV-942 кв.41а по плана на гр. Свиленград и РУП на УПИ V-943 и УПИ VІ-944 кв.41а по плана на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.

13.04.2009 г.