Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Танка Христева Михайлова – заинтересована страна, че е изготвен проект за…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Танка Христева Михайлова – заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 372013, находящ се в землището на гр. Свиленград, м.”Червената пръст”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, дирекция “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в едномесечен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

20.07.2009 г.