Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, заповед № 302/14.03.2009 г. на…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Дончо Георгиев Павлов – заинтересована страна, заповед № 302/14.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на ПУП – план за застрояване на ПИ № 000259, ПИ № 000060 и ПИ № 000057 в землището на с. Генералово. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.

20.07.2009 г.