Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Станимир Павлов Атанасов – заинтересована страна, заповед № 545/13.05.2009 г. на…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Станимир Павлов Атанасов – заинтересована страна, заповед № 545/13.05.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на изменение на ПУП – план за регулация и застрояване на УПИ ХІІІ-2666 в кв.156 по плана на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.

20.07.2009 г.