Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Кичка Димитрова Тонева – Павлова заинтересована страна, заповед № 359/24.03.2009 г.…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Кичка Димитрова Тонева – Павлова заинтересована страна, заповед № 359/24.03.2009 г. на кмета на Община Свиленград за одобряване на ПУП – план за застрояване на ПИ № 151065 в землището на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.

20.07.2009 г.