ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в м. “Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 233028, находящ се в землището на гр.Свиленград, м. “Пъстрогорски”. Проектът със схемите се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

24.10.2013 г.
https://www.livechatalternative.com/