ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Димитър Вангелов Киризиев, собственици на ПИ № 135042 в…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Димитър Вангелов Киризиев, собственици на ПИ № 135042 в м. “Мумнево”, землището на гр. Свиленград, както и на собствениците на ПИ № 135035 в същото землище, които са заинтересовани страни, че е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 135048, находящ се в землището на гр.Свиленград, м. “Мумнево”. Заповедта с плана за застрояване и схемите се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от получаване на съобщението чрез кмета на Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

05.12.2013 г.
https://www.livechatalternative.com/