Община Свиленград на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че със заповед № РД-02-14-1137/21.11.2013 г.…Община Свиленград на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ, съобщава, че със заповед № РД-02-14-1137/21.11.2013 г. на министъра на регионалното развитие е разрешено изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: АМ „Марица”Оризово–Капитан Андреево, участък “Любимец-Капитан Андреево” от км 89+100 до км 108+260, дясно платно, реконструкция на водопроводи при км 103+832.

17.12.2013 г.
https://www.livechatalternative.com/