Община Свиленград на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен подробен устройствен план…Община Свиленград на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изработен подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект: АМ „Марица”Оризово–Капитан Андреево, участък “Любимец-Капитан Андреево” от км 89+100 до км 108+260, дясно платно, подобект: реконструкция на водопроводи при км 103+832, който е изложен в сградата на общината, стая № 210.Съгласно чл.128, ал 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта в отдел “УТ” на община Свиленград. Писмени възражения, предложения и искания по проекта се правят до общинска администрация, гр.Свиленград.

17.12.2013 г.
https://www.livechatalternative.com/