Община Свиленград на основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост уведомява ГЕОРГИ ИВАНОВ КУРУЯНЕВ, ГЕОРГИ…Община Свиленград на основание чл.25,ал.1 от Закона за общинската собственост уведомява ГЕОРГИ ИВАНОВ КУРУЯНЕВ, ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ И АНТОН СЛАВЕЕВ ГЪЧЕВ - собственици на недвижим имот, находящ се в гр.Свиленград, общ.Свиленград, представляващ част с площ 59 кв. м. от Поземлен имот № 2367, включен в УПИ XVII в кв.122 по плана на Свиленград, одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. изм. със Заповед №2227/23.09.2013г. на Кмета на Община Свиленград, целият с площ от 457 кв.м., ведно с построената в имота паянтова едноетажна жилищна сграда със застроена площ от 108 кв.м. , а именно : за предстояща процедура по принудително отчуждаване по глава III от ЗОС, съгласно плана на гр.Свиленград одобрен със Заповед №602/22.11.1993г. изм. със Заповед №2227/23.09.2013г. на Кмета на Община Свиленград, предвиждащ реализиране на улица с о.т. 1035-1036 – публична общинска собственост /чл.22, ал.1 от ЗОС/ , за задоволяване на неотложна общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин / чл.21 ал.1 от ЗОС / , като сумата на паричното обезщетение за засегнатото дворно място е в размер на 3 564 лв., а за засегнатата част от паянтовата едноетажна жилищна сграда в размер на 4 954 лв. Придобиването на гореописания имот чрез отчуждаване за изграждане на улица е включено в Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2013 г. , приета с Решение №.441/27.02.2013г., изм. с Решение №470/27.03.2013г.,изм. с Решение №526/24.04.2013г. изм. с Решение № 622/31.07.2013г. изм. с Решение № 692/27.11.2013г. изм. с Решение № 707/18.12.2013 г..12.2013 г. на ОбС-Свиленград. С изграждането на улица с о.т.1035- 1036 – публична общинска собственост ще се създаде възможност същата да се продължи и свърже с улица с о.т. 1044-1045. В срока на обявлението, собствениците на посочения имот следва да представят легитимни документи за собственост в Дирекция „Общинска собственост и устройство на територията” при ОбА-Свиленград, стая№ 311, в противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Община Свиленград , съгласно чл.29 ал.2 от ЗОС. Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник , в интернет страницата на Община Свиленград и копие от него да се постави на определеното за целта място в сградата на Община Свиленград. Настоящото обявление е валидно за срок от един месец от датата на публикуването му.

10.01.2014 г.
https://www.livechatalternative.com/