ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Ивана Цветкова Бутракова, собственици на ПИ № 233039 в м. “Пъстрогорски”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване с ВиК и електро схеми към него на ПИ № 233028, находящ се в землището на гр.Свиленград, м. “Пъстрогорски”. Одобреният ПУП със схемите се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

19.02.2014 г.
https://www.livechatalternative.com/