ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД УВЕДОМЯВА,че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се на територията на Община Свиленград по ул.”акад.Желязков”, ул.”Хр.Попмарков” в участъка от ул.”акад.Желязков” до ул.”Васил Левски”, ул.”Васил Левски” от ул.”Сан Стефано” до ул.”Княз Борис”, ул.”Вишеград”, ул.”Княз Борис” в участъка от ул.”Д-р Стр.Дочков”до автогарата, ул.”Димитър Новаков”, ул.”Васил Друмев”, ул.”Родина”, ул.”Парижка комуна”, ул.”Текстил”, ул.”Ален мак”, ул.”Драган Цанков” в участъка от ул.”Сан Стефано” до ул.”Ален мак”, ул.”Хр.Шишманов” в участъка от ул.”Ален мак” до автогарата, ул.”Елин Пелин”, ул.”Климент Охридски” в участъка от ул.”Ален мак” до ул.”Елин Пелин”, ул.”Кочо Чистименски” в участъка от ул.”Отец Паисий” до ул.”Оборище”, ул.”Драган Цанков”, ул.”Константин Преславски”, ул.”Първи май”, ул.”Максим Горки” в участъка от ул.”Ален мак” до ул.”Елин Пелин”, ул.”Иларион Макариополски”, ул.”Максим Горки” в участъка от ул.”Елин Пелин” до бул.”България”, ул.”Климент Охридски” в участъка от ул.”Елин Пелин” до бул.”България”, ул.”Алеко Константинов” в участъка от ул.”Цар Симеон Велики” до ул.”Климент Охридски”, ул.”Александър Стамболийски” в участъка от ул.”Максим Горки” до ул.”Цар Симеон Велики” е съставен Констативен акт № 2/19.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 19.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 08.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.

19.05.2014 г.
https://www.livechatalternative.com/