Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани…Уведомяваме Ви, че за строеж:„Въздушна кабелна мрежа за радио и телевизионни сигнали и устройства свързани с функционирането им”, разположен по уличната стълбовна ел.въздушна мрежа, находящ се по жилищни блокове в кв.”Изгрев”, ул.”Одрин”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Шейново”, по ул.”Антим І”, по ул.”Ген.Струков” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.”Тодор Кирков”, ул.”Еделвайс”, ул.”Хр.Смирненски” в участъка от ул.”Граничар” до ул.”Христо Ботев”, ул.”Марица”, ул.”Пролет”, ул.”Свила”, ул.”Хаджи Димитър”, ул.”Трети март” в участъка от ул.”Граничар” до ул.”Христо Ботев”, ул.”Боримечка”, ул.”Петър Стоев”, ул.”Кирил и Методий”, ул.”Комуна” в участъка от ул.”Христо Ботев” до ул.“Граничар”, ул.”Петко Славейков”, ул.”Божур” в участъка от ул.” Христо Ботев” до ул.”Граничар”, ул.”Стара планина”, ул.”Любен Каравелов”, ул.”Индже войвода ” е съставен Констативен акт № 4/31.05.2014 г., който е основание за започване на административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ за премахване на строежа. Със съдържанието на Констативния акт може да се запознаете в Общинска администрация, гр. Свиленград, област Хасково, бул."България" № 32, стая № 210. Възражения срещу Констативния акт могат да бъдат подавани в 14 /четиринадесет/ дневен срок считано от 31.05.2014 г. пред Кмета на Община Свиленград. Настоящото съобщение беше залепено на строежа на 31.05.2014 г. и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на §4, ал.1, изр.2 от ДР на ЗУТ.

02.06.2014 г.
https://www.livechatalternative.com/