Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Маргица Николова Ангелова, собственик на ПИ № 051006, находящ се в…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Маргица Николова Ангелова, собственик на ПИ № 051006, находящ се в м. “До село”, землището на с. Райкова могила, община Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 051017 в м. “До село”, находящ се в землището на с. Райкова могила гр.Свиленград, като имотът се отрежда за “ склад за селскостопанска техника и инвентар”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

26.05.2015 г.