Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че е изработен проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005 в м. “Речни лозя”, находящ се в землището на гр.Свиленград, като имотът се отрежда за “ къща за гости”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

26.08.2015 г.