Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Емилия Георгиева Караславова, собственик на ПИ № 336001, находящ се в м. “Речни лозя”, землището на гр. Свиленград - заинтересована страна, че със заповед № 2247/12.09.2015 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване на ПИ № 336005 в м. “Речни лозя”, находящ се в землището на гр.Свиленград, като имотът се отрежда за “ къща за гости”. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 - дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.

14.09.2015 г.