Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова” собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед№2256/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/- план за застрояване на УПИХХV-293 в кв.6 се разделя на два УПИХХVІ-293иУПИХХVІІ-293 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за „къща за гости „и се определя свободно застрояване. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от дата на настоящето съобщение пред Административен съд гр.Хасково.

28.09.2015 г.