Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на ЕТ”Николета Николова-Николета Николова”, собственик на УПИХХІ-292 в кв.6 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №2255/15.09.2015год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробно устройствен план /ПУП/ план за застрояване на УПИХVІІ-291 и УПИVІІІ-291 в кв.6 по плана с.Мезек се отреждат за” къща за гости „и се определя свободно застрояване в тях. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение пред Административния съд гр.Хасково.

28.09.2015 г.