Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калина Георгиева Щарева – заинтересована страна, че със зап.…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Калина Георгиева Щарева – заинтересована страна, че със зап. № 189/15.02.2016 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 348011 в м. “ Брантия”, землището на гр. Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

07.04.2016 г.