Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Колка Иванова Петрова - заинтересована страна, собственик на ПИ № 030004…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Колка Иванова Петрова - заинтересована страна, собственик на ПИ № 030004 в землището на с. Мезек, община Свиленград и на “ ОМБ” ООД гр. Свиленград, собственик на ПИ № 030003 в същото землище, че е изготвен проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 000147, находящ се в землището на с. Мезек, община Свиленград, като имотът се отрежда за “къща за гости”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 от ЗУТ.

12.04.2016 г.