Сайтът е в процес на обновяване!

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гюлбин Багджъ – заинтересована страна, че е издадено разрешение за строеж…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гюлбин Багджъ – заинтересована страна, че е издадено разрешение за строеж № 40/13.04.2016 г. за обект „ Кухненска аспирация към обект за бързо хранене” в УПИ VІІ-1890,за обществено и търг. обслужване в кв. 103 по плана на гр. Свиленград. Същото може да бъде обжалвано по реда на чл.216 от ЗУТ в 14 дневен срок от обявлението пред началника на сектор Хасково РДНСК южен централен район, чрез Община Свиленград.

17.05.2016 г.