ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Свиленград.…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА за издадено Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Свиленград. До Марийка Янева Колева, с. Мезек, общ.Свиленград, обл.Хасково и Власаки Янев Димитров, гр.Пловдив, район “Южен”, ул.”Димитър Талев” № 47, в качеството си на наследници на Яни Ангелов Димитров и собственици на ПИ № 047010 в землището на с. Сива река, общ. Свиленград с площ на имота 6,695 дка с НТП – нива, собственост на Яни Ангелов Димитров. На основание чл.210, ал.3 от Закона за устройство на територията ВИ СЪОБЩАВАМЕ, че с Решение на комисията по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед № 645/04.04.2014 г. на Кмета на община Свиленград, взето с ПРОТОКОЛ № 9/17.07.2014 г. Е ОПРЕДЕЛЕНА цената на сервитутното право на засегнатите площи от сервитутната зона на: ВЛ 110 KV П/СТ "Любимец" - тягова п/ст "Свиленград" - основно ел.захранване; ВЛ 110 KV п/ст "Любимец" - тягова п/ст "Свиленград" - резервно ел.захранване; ВЛ 110 KV п/ст "Свилена" – реконструкция, във връзка с изпълнение на проект"Реконструкция и електрификация на ж.п.линията Пловдив-Свиленград-турска / гръцка/ граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч - ВЛ 110 KV П/СТ "Любимец" - тягова п/ст "Свиленград" - основно ел.захранване, находящ се в землището на гр.Свиленград с възложител: ДП"НК Железопътна инфраструктура", гр.София, включително на следният имот Ваша собственост, а именно: „Сервитутното право на засегнатата площ от 1.309 дка, находяща се в ПИ № 047010, землището на с. Сива река, общ. Свиленград с площ на имота 6,695 дка с НТП – нива, собственост на Яни Ангелов Димитров е на стойност 181 лв./сто осемдесет и един лева/” Съгласно чл. 215, ал. 2 от ЗУТ, в 14 - дневен срок от датата на получаване на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания против оценката чрез Общинска администрация Свиленград до Административен съд – Хасково.

16.01.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/