ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Христов Шишманов, ЕГН .......... с адрес : гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл.130,…

 


ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Георги Христов Шишманов, ЕГН ........ с адрес : гр.Варна, ж.к.”Младост”, бл.130, вх.6, ет.1, в качеството му на съсобственик на поземлен имот с № 600005, находящ се в землището на гр.Свиленград, местност ”Левченски път”, категория V (пета), с НТП-Нива, целият с площ от 6.100 дка, при граници и съседи: имот № 600008-Др.селищна тер., Кметство Свиленград, имот № 600003- Др.селищна тер., Кметство Свиленград и имот № 293013- Др.селищна тер., Кметство Свиленград и др., че е издадена Заповед № 3685/ 29.12.2016г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отчуждава реална част с площ от 792 кв.м /седемстотин деветдесет и два квадратни метра/ от поземлен имот № 600005, находящ се в землището на гр.Свиленград, местност “Левченски път”, V категория, с НТП- нива, целия с площ от 6.100 дка за изграждане на обект „Местен път за достъп до Поземлени имоти в местност „Левченски път”, з-ще гр.Свиленград”, въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план - Парцеларен план /подробен устройствен план – парцеларен план/ на строеж “Местен път за достъп” до Поземлени имоти в местност „Левченски път”, з-ще гр.Свиленград”, одобрен с Решение № 117/30.03.2016г. на Общински съвет-Свиленград, предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда. Заповедта може да се оспори по реда на АПК в 14- дневен срок от датата на настоящото обявление. Обявлението е поставено на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и е публикувано на интернет страницата на общината.

31.01.2017 г.

 

https://www.livechatalternative.com/