ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Ива Георгиева Тюфекчиева с адрес:гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №99, ет.8, ап.45…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Ива Георгиева Тюфекчиева с адрес:гр.София, бул.”Цар Борис ІІІ” №99, ет.8, ап.45 и Елена Георгиева Радева с адрес:гр.София, жк „Дианабад”№47, вх.Ж, ет.8, ап.127 в качеството им на наследници на Иван Георгиев Тюфекчиев, собственик на УПИ ІІ-2875-за паркинг, в кв.95А, по плана на гр.Свиленград, че със Заповед №240/10.02.2017г. на Кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на плана за регулация на УПИ ІІ-за паркинг и УПИ ІІІ-общ. в кв.95А по плана на гр.Свиленград като същите се отредят „За паркинг” към улица с о.т.306, о.т. 913 и о.т.915. Заповедта на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ може да се обжалва в 14–дневен срок, от датата на публикуване на съобщението, чрез Общинска администрация–Свиленград до Административен съд – гр. Хасково. Дата: 16.03.2017

16.03.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/