ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров заинтересовани страни, че…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на УПИ І - 28 в кв. 5а по плана на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ техническа инфраструктура” и в него се определя свободно основно застрояване с височина на застрояване 45 метра с устройствени показатели: Пзастр.: - 50%, Кинт. – до 0,5, озеленени площи – 50 %. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ. Дата: 23.03.2017 г.

23.03.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/