ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА:…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.61, АЛ.3 ОТ АПК /АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС/ ОБЯВЯВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Мария Найденова Чилова, Яко Павлов Яков, Григор Петков Григоров - заинтересовани страни, че със зап. № 551/06.04.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 033040 и на ПИ № 033011, находящи се в м. „ Саксон Алча”, в землището на с. Кап. Андреево , община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

10.04.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/