ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова и на Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни,…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефана Георгиева Караславова и на Златка Трифонова Адиркова - заинтересовани страни, че със заповеди № 570/11.04.2017 г.и зап. № 571/11.04.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ № 345009 и на ПИ № 345008, находящи се в м. „ Под Баяндър”, в землището на гр. Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

12.04.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/