ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Йордан Димитров Димитров, собственик на УПИ ІІІ-102 в кв.31 по плана…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Йордан Димитров Димитров, собственик на УПИ ІІІ-102 в кв.31 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №585/18.04.2017год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробен устройствен план /ПУП/ план за застрояване на УПИ ІІ-103 и УПИ V-100 в кв.31 по плана с.Мезек,които се отреждат за” смесено предназначение”и се определя нискоетажно застрояване в тях. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Община Свиленград пред Административния съд гр.Хасково.

17.05.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/