ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Зафиров Димитров, наследник на УПИ V-93 в кв.34 по плана…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димитър Зафиров Димитров, наследник на УПИ V-93 в кв.34 по плана на с.Мезек. обл.Хасковска ,че със заповед №734/16.05/16.05.2017год. на кмета на Община Свиленград е одобрен подробно устройствен план /ПУП/ и ПЗ план за застрояване на УПИ ІV-92 в кв.34 по плана на с.Мезек,които се отреждат за” свободно ниско етажно застрояване,с височина до 10м,кинт-1.2 и отреждане на имота за обществено обслужващи нужди. На основание чл.215,ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на настоящето съобщение чрез Община Свиленград пред Административния съд гр.Хасково.

14.06.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/