ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефка Тодорова Костадинова, ЕГН…………… от гр.Свиленград, ………………, в качеството и на…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Стефка Тодорова Костадинова, ЕГН…………… от гр.Свиленград, ………………, в качеството и на съсобственик на поземлен имот № 010026, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.002 дка, при граници и съседи: имот № 010017- Нива на Димитър Тодоров Колев, имот № 010018- Нива на Милуш Яков Милушев и имот № 010058- полски път на Община Свиленград, че е издадена Заповед № 762/19.05.2017г. на Кмета на Община Свиленград, с която се отчуждава реална част с площ от 0.033 дка от поземлен имот № 010026, находящ се в землището на с.Генералово, община Свиленград, местност ”Старите лозя”, НТП-Нива, категория V (пета), целият с площ от 3.002 дка, за изграждане на обект Пътна връзка АМ ”Марица” към републикански път І-8 въз основа на влязъл в сила Подробен устройствен план - Парцеларен план за изграждане на Пътна връзка от АМ ”Марица” към Път І-8 ( км 377+700, дясно), землище с.Генералово, одобрен с Решение № 377/30.11.2016г. на Общински съвет-Свиленград, предвиждащ изграждане на общински обект от първостепенно значение - публична общинска собственост, необходим за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на настоящото обявление, чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково. Обявлението да се постави на таблото за съобщения във входното фоайе на първия етаж на сградата на Община Свиленград и се публикува на интернет страницата на общината, както и да се обнародва в Държавен вестник съгласно условията на чл.25, ал.4 от ЗОС.

20.06.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/