ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров – заинтересовани страни,…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Димо Стоянов Димов и на Петко Иванов Димитров – заинтересовани страни, че със зап. № 978/27.06.2017 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ І- 28 кв. 5а по ПРЗ на с. Кап. Андреево, община Свиленград. Заповедта с плана за застрояване се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

28.06.2017 г.
https://www.livechatalternative.com/