ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Владиславов Иванов – заинтересована страна, че със заповед № 58/15.01.2018…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Иван Владиславов Иванов – заинтересована страна, че със заповед № 58/15.01.2018 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ ІV-, УПИ ІІІ и УПИ V кв.74 по ПРЗ на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.

30.01.2018 г.
https://www.livechatalternative.com/