Община Свиленград обявява на Мая Пеева Льондева, Величка Христова Атанасова, „ Топ Билд Комерс” ЕООД,…Община Свиленград обявява на Мая Пеева Льондева, Величка Христова Атанасова, „ Топ Билд Комерс” ЕООД, Атанас Димитров Зорзопов, че е издадено разрешение за строеж № 158/28.11.2017 г. за обект “ Многофамилна жилищна сграда” в УПИ Х – в кв. 23 по ПРЗ на гр. Свиленград / ПИ с идентификатор 65677.701.617 по КК на гр. Свиленград/, като е процедиран и одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива в две самостоятелни части: подробен устройствен план и инвестиционен проект. Със зап. № 2077/28.11.2017 г. е одобрено изменение на ПУП – ПЗ на УПИ Х в кв. 23 по ПРЗ на гр. Свиленград, като имотът се отрежда за „ жилищно средноетажно застрояване” с вис. до 12 метра. Заповедта на кмета и разрешението за строеж подлежат на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 дневен срок от съобщението пред Административния съд, чрез Община Свиленград.

06.02.2018 г.
https://www.livechatalternative.com/