Община Свиленград обявява на Мартин Ридван Шазаи, че е издадена Заповед №831/15.06.2018г. за анулиране на…Община Свиленград обявява на Мартин Ридван Шазаи, че е издадена Заповед №831/15.06.2018г. за анулиране на Фиш МФ серия-А 2008 №0006944 от 21.03.2018г. за извършено нарушение на чл.11, ал.2, т.1 от Наредба №3 на ОбС-Свиленград за организацията и безопасността на движението и безопасността на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Свиленград. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Хасково в 14- дневен срок от съобщаването й.

12.07.2018 г.
https://www.livechatalternative.com/