ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Атанас Димов Вангелов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Атанас Димов Вангелов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване на ПИ с идентификатор 65677.701.9483 по КК на гр. Свиленград, като имотът се отрежда за „ жилищно строителство”. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

17.07.2018 г.
https://www.livechatalternative.com/