ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина Андонова Колева, Йордан Стоянов Димитров, Галина Христова Иванова, Иван Тенев Иванов - заинтересовани страни, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ І-1899, УПИ ІІ-1904, УПИ ІІІ-1905, УПИ VІІ-1906, УПИ VІІІ-1903 и УПИ ІХ-1902 в кв. 108а по ПРЗ на гр. Свиленград, като в тях се предвижда свързано едноетажно допълващо застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

19.10.2018 г.
https://www.livechatalternative.com/