ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци на Здравка Харалампиева Николова, Александър Харалампиев Николов, Анастасия Александрова, Ангелина Андонова Колева, Йордан Стоянов Димитров, Галина Христова Иванова, Иван Тенев Иванов - заинтересовани страни, че със заповед № 1627/08.11.2018 г. на кмета на Община Свиленград е одобрено изменение на ПУП - план за застрояване на УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ І, УПИ ІХ, УПИ VІІІ и УПИ VІІ в кв.108а по ПРЗ на гр. Свиленград. На основание чл.215, ал.4 от ЗУТ заповедта може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от датата на настоящото съобщение пред Административен съд гр. Хасково.

09.11.2018 г.
https://www.livechatalternative.com/