Във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 55/15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград…Във връзка с насрочен публичен търг със Заповед № 55/15.01.2019г. на Кмета на Община Свиленград за учредяване на право на строеж върху поземлен имот, находящ се в гр.Свиленград и Протокол от 01.02.2019г. на комисия, назначена със заповед на кмета на общината, ОБЯВЯВАМ на Георги Демирев Демирев, че е издадена Заповед №165/05.02.2019г. на Кмета на Община Свиленград за определяне на спечелил публичен търг с явно наддаване за учредяване на право на строеж върху поземлен имот. Заповедта може да се обжалва пред Административен съд-Хасково в 14-дневен срок от съобщаването й.

07.02.2019г.
https://www.livechatalternative.com/