ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на Гергана Христова Тенева, Радко Георгиев Стефанов, Мика Тенева Якофова, Стефанка Георгиева Аджиларска, Живка Георгиева Пърчева, Стефан Георгиев Стефанов, Диян Русев Денев, Радой Стоянов Желев, Златина Николова Желева, Светлозар Желев Стоянов, Зюмбюла Костадинова Димова, Георги Яковов Георгиев, Симеон Георгиев Танев, Цветан Нешев Цветков, Емилия Костадинова Гъркова , Василка Димитрова Киркова - заинтересовани страни, че със зап. № 227/13.02.2019 г. на кмета на Общината е одобрен подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ с идентификатор 36110.20.502 по КК на с. Капитан Андреево, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ паркинг, бензиностанция, газстанция, обществено обслужващи дейности”. Заповедта и ПУП се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Жалби по заповедта на кмета се подават в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление чрез Община Свиленград до Административен съд гр. Хасково.

21.02.2019 г.
https://www.livechatalternative.com/