ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че е изготвен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ ІV- 90 в кв. 20 по плана на с. Лисово, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ животновъдна ферма” и в него се предвижда свободно нискоетажно основно застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица, които в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП- ПЗ до Община Свиленград, съгласно чл.128 ал.5 от ЗУТ.

04.06.2019 г.
https://www.livechatalternative.com/