ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на н-ци Митрю Вълчев Манолов и Никола Вълчев Манолов /заинтересовани страни/, че със Заповед №1123/15.07.2019г. на Кмета на Община Свиленград е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване на УПИ VІ- 90 в кв. 20 по плана на с. Лисово, община Свиленград, като имотът се отрежда за „ животновъдна ферма” и в него се предвижда свободно нискоетажно основно застрояване. Проектът се намира в Общинска администрация Свиленград, отдел “Устройство на територията”, стая № 213 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на общината пред Административен съд Хасково.

17.07.2019
https://www.livechatalternative.com/