ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „Даниели Инвест” ЕООД, ЕИК 204163146 /заинтересована страна/, че със Заповед №896/13.06.2019…ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД ОБЯВЯВА на „Даниели Инвест” ЕООД, ЕИК 204163146 /заинтересована страна/, че със Заповед №896/13.06.2019 г. на Кмета на Община Свиленград е определен за спечелил публичен търг с явно наддване за отдаване под наем на част от недвижим общински имот – ЧОС, Обект №6-терен с площ 12.50 кв.м, находящ се в поземлен имот с идентификатор 14708.32.45 по КК и КР на с. Генералово, общ. Свиленград, местност: „Ахча търла”, одобрени със Заповед №РД-18-1293/28.06.2018 г. на Изпълния директор на АГКК, целият с площ от 587 кв.м, съгласно схема на Гл.архитект на Община Свиленград за поставяне на павилион, за търговска дейност - „СЕХТ 2018” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Хасково, обл. Хасково, ж.к Болярово, ул. „Устрем” №3, управлявано и представлявано от Ивета Николаева Петрова. Заповедта се намира в отдел „Общинска собственост”, стая 313 и може да се разгледа от заинтересованите лица. Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на съобщението чрез Кмета на общината пред Административен съд Хасково. 30.07.2019

30.07.2019
https://www.livechatalternative.com/